Thursday, January 05, 2006

nirbaak

shob kichhu ki hoyei gechhe bola?
ekhon shudhu nirbaak poth chola?
ekhon shudhu smritir naagpaash?
ekhon shudhu byartho haahutaash?

ekhon shudhu klaanto dupurbela,
ekhon shudhu stobdhotari khela,
ekhon dhire miliye jaay baani,
ekhon shudhu chhaayar haatchhani

ekhon shudhu akaashbhora beesh,
ekhon shudhu mrittyur phishphish,
tiltiliye gora kothagulo,
shobi ekhon guriye giye dhulo

korar kichhui neito baaki aar,
ekhon dhire ghonay ondhokaar,
shob kichhu je hoyei gechhe bola,
nischupe aaj shesh holo pothchola